logo

Klubbens mål

Vi är Svenska Boxerklubben, Svenska Brukshundklubbens rasklubb för boxer, och vänder oss dig som har en boxer eller ett intresse av boxer.

Svenska Boxerklubbens övergripande mål

 • väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt och exteriört fullgoda rasrena hundar
 • bevara och utveckla boxerns specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk
 • informera och sprida kunskap om boxerns beteende, dess fostran, utbildning och vård
 • stimulera till och bedriva prov-, tävlings- och utställningsverksamhet samt att inom ramen för förbundets verksamhet företräda hundägarintressen och verka för en god hundhållning och en förbättrad djursjukvård
 • i övrigt fullfölja de uppgifter som åligger SBK i egenskap av specialklubb inom Svenska Kennelklubben, frivillig försvarsorganisation och medlemsorganisation i Studiefrämjandet

För att förverkliga sina mål ska Svenska Boxerklubben bland annat bedriva följande verksamhet

 • tillvarata den kynologiska forskningen i syfte att utveckla instrument för avelsuppföljning och ställa krav som gör det möjligt att styra aveln inom rasen mot uppsatta mål
 • föra register för att sammanställa och publicera uppgifter från exteriör- och mentalbeskrivningar, korningar, bruksprov, utställningar m.m.
 • svara för avelsrådgivning för rasen
 • samarbeta med övriga rasklubbar samt distrikt och lokalklubbar för en ändamålsenligt bedriven avel för rasen
 • utbilda medlemmar inom Svenska Boxerklubben till exteriör- och mentalbeskrivare, föreningsfunktionärer m.fl. samt blivande utställningsdomare för rasen
 • anordna kurser och diskussioner i genetik, avelsfrågor, boxerns exteriör, anatomi och andra ämnen inom ramen för Svenska Boxerklubbens målsättning
 • anordna exteriörbeskrivningar, korningar och mentalbeskrivningar