Hälsoprogram Renal dysplasi

Svenska Boxerklubben uppmärksammade i slutet av 90-talet att njursjukdomen Renal Dysplasi förekommer i rasen. Sedan 1992 har hittills 63 drabbade individer rapporterats och därmed är deras föräldrar kända producenter av RD. 

RD är en ärftlig defekt där hunden föds med underutvecklade njurar. Detta leder till att njurarna inte når full kapacitet t.ex. vad gäller rening av kroppens avfallsprodukter eller produktion av hormonet erytropoetin, vilket är nödvändigt för att kunna bilda röda blodkroppar. Sjukdomssymptomen, som inte skiljer sig från dem som uppstår vid andra njursjukdomar, är framför allt ökad törst och urinering, aptitlöshet och avmagring, kräkningar, diarré och uttorkning.

För att ställa säker diagnos och därmed särskilja RD från andra njursjukdomar, krävs mikroskopisk undersökning av njurvävnad, s.k. njurbiopsi på levande hund eller vid obduktion. Det är därför av stor vikt att avlidna hundar med misstänkt RD obduceras. Det finns idag internetaktörer som saluför DNA-test som sägs fria anlagsbärare. Dessa test är dock ej validerade av SKK.
Forskning pågår på mycket hög nivå i samarbete mellan SLU, Veterinärhögskolan, Norge, och Broad Institute i USA, för att finna den muterade genen. Förhoppningen är kunna få fram ett vetenskapligt säkerställt DNA-test. För att hjälpa forskningen och därmed rasen är det av yttersta vikt att det på samtliga boxer som lider av njurproblem tas blodprov för DNA samt att alla boxer som avlivas på grund av njurproblem obduceras.

Rekommendationer till avelshygieniska åtgärder i dagsläget

  • Känd anlagsbärare, (dvs. föräldradjuren till hund som drabbats av RD) tas ur avel.
  • Drabbad individs kullsyskon/helsyskon skall endast med försiktighet användas i avel.
  • Kullsyskon/helsyskon till känd anlagsbärare skall om den används i avel, ej paras med annan känd anlagsbärares syskon eller avkomma.
  • Avkomma till känd anlagsbärare skall om den används i avel, ej paras med annan känd anlagsbärares avkomma.

BoxerJKD

BoxerJKD är en internationell grupp av boxerentusiaster som engagerat sig för att förhindra den globala spridningen av ärftlig, kronisk njursjukdom hos boxer; JKB(Juvenile Kidney Disease). I Sverige benämnt RD, tidigare PNP.

BoxerJKD.com innehåller bl.a bred och djup information om alla aspekter av ärftlig, kronisk njursjukdom hos boxer, många länkar till vetenskapliga studier samt stamtavlor från flera länder över boxer som rapporterats ha producerat drabbade avkommor.  Sidan finns än så länge bara publicerad på engelska men uppfödare och andra intresserade bör ändå kunna få ut mycket information av innehållet.

Renal Dysplasi – njursjukdom hos boxer – vad gör vi nu?

Boxerklubben har sökt pengar tillsammans med två andra rasklubbar och SLU för forskning kring den dödliga njursjukdomen Renal Dysplasi (RD). Forskningsmedlen söktes från SKKs utvecklingsfond och rasklubbarna har var och en bidragit med 5 000 kr. Medlen beviljades sommaren 2017. Projektet omfattar raserna Boxer, Flat coated retriever och Berner sennen. 

Renal dysplasi definieras som en onormal utveckling av njurvävnaden. Sjukdomen är dödlig och många insjuknar och avlider mellan 4 månader och 2 års ålder. I en del fall kan hunden leva längre beroende på graden av underutveckling eller den kan t ex ha en fungerande njure. Hos en frisk valp är njurarna färdigutvecklade vid ca 8 veckors ålder. Hos en valp med renal dysplasi förblir njurarna underutvecklade, vilket orsakar inflammation och bildandet av stel fibrös vävnad. Detta leder så småningom till njursvikt.

Målet med SLU:s projekt är att identifiera den genetiska bakgrunden till utvecklingen av sjukdomen renal dysplasi. I framtiden hoppas man att detta ska kunna leda till ett genspecifikt test som kan påvisa anlagsbärare. På så sätt kan vi i framtiden undvika anlagsbärare i avel och minska frekvensen av sjukdomen. För tillfället lägger projektet all energi på att samla in blodprover för att göra en genetisk studie.

SLU vill ha blodprov från hundar (framförallt boxer) som MISSTÄNKS vara drabbade av renal dysplasi, samt från hundar över åtta års ålder utan symptom eller misstänkt njursjukdom. 

Detta kan göras på två sätt; om du som hundägare ska ordna det själv behövs en del blanketter för blodprovet - ett medgivaravtal för blodprovstagning av hund med symtom. Det finns även en instruktion för provtagning och fakturering, kostnad för provet bekostas av SLU.  

Allt detta hittar man på SLU:s webbplats: slu.se/fakulteter/vh/forskning/forskningsprojekt/hund/hundgenetikgruppen-renal-dysplasi/   

Men du kan också kontakta Susanne Gustafsson, koordinator Hundbiobanken, SLU, tel 018-67 20 12, susanne.gustafsson@slu.se  

Vid avlivning av njursjuk hund är det av största vikt att njurprov från hunden sparas och skickas till laboratorium för att säkerställa diagnosen. Det finns rutiner som ska följas; SKK-remiss ska användas av veterinärerna vid insändandet av njurprov till analys. Det gäller alla unga hundar (oavsett ras) som avlivas med misstänkt renal dysplasi. Kostnaden för njurprovet bekostas av SLU, information till veterinär finns hos SLU – kontakta Susanne Gustafsson, SLU. Här finner du också en länk till mer information kring rutinerna: slu.se/globalassets/ew/org/inst/hgen/hundgenetikgruppen/infoblad/renal-dysplasi141103.pdf

Sedan 2016 bedrivs också forskning på Cambridge University, Storbritannien, under ledning av Bill Amos, professor i genetik. Det arbetet syftar till att få fram ett gentest/markörtest för att identifiera kronisk ärftlig njursjukdom, inte enbart renal dysplasi, i rasen.

Vi kan också lämna DNA-prov till denna forskning som BoxerJKD bedriver i Storbritannien. För att kunna gå vidare och förhoppningsvis bekräfta vad denna forskning hittills visat behövs snarast fler DNA-prover från drabbade individer, deras föräldrar och syskon. Torr-DNA insamlas genom att gnugga insidan av läppen med tops. Det gör inte ont, är inte svårt och kan göras hemma. Kontaktperson för detta projekt i Sverige är Pia Lannermalm, f.d. medlem av SvB:s hälsokommitté med erfarenhet av svensk njurforskning sedan 1999. Läs gärna mer på boxerjkd.com 

Kontakta Pia via mail: lannermalmpia@gmail.com för att rekvirera ett så kallat svabb-kit med tops och behållare. Ärenden behandlas med tystnadsplikt.
På BoxerJKD finns också stamtavlor från en rad olika länder med information om kända producenter av RD boxerjkd.com/international-jkd.html

Under 2017 har tre nya fall av renal dysplasi konstaterats hos boxer i Sverige. Under de senaste åren har också nya fall kommit i våra nordiska grannländer. Fortsatt forskningsarbete är av yttersta vikt för att komma tillrätta med sjukdomen. Och det finns två sätt, båda lika viktiga, för oss boxerägare att hjälpa till!!! 

Det är verkligen av största vikt att vi boxerägare på alla möjliga sätt hjälper till med forskningen kring kroniska ärftliga njursjukdomar. I sorgen över en sjuk boxervän eller vid förlusten av den bästa av kompisar kan vi kanske ändå tänka tanken – att forskningen kan hjälpa framtida boxrar…